Pagadating ng panahon


28-Sep-2019 11:46

Sa gayon, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang mga hinirang niya. Kung ito ay ating pagninilaynilayan, nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kasalanan.Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maaaring mukha tayong banal ngunit sa kaibuturan ng ating puso, tayo ay punung-puno ng “butas” [malisyoso, matakaw – tulad ng matakaw sa kapangyarihan, puno ng galit, magnanakaw, at iba pa].Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyongng dagat.Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan.Sana’y lalo pang paagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon-pamumuhay ayon sa inyong natutuhan sa amin-upang kayo’y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung paano pa tayo maghahanda, narito naman ang sinasaad sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas -28; 34-36.Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus” [-13;4:1-2]. At iminumungkahi kung paano maghahanda sa pagdating ng Panginoon. “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.

pagadating ng panahon-9

1webcam sluts

pagadating ng panahon-66

sex dating in peotone illinois

At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David.He made his Star Records debut in 2007 with Para Lang Sa 'Yo.